Všeobecné smluvní a dodací podmínky k soutěži pro školy

1. Organizátor soutěže (dále jen odběratel)

Naja servis .s.r.o.

Krátká 713/8

682 01 Vyškov

Ič: 64508013 DIČ: CZ 64508013

Kontaktní osoby:

Kateřina Smejkalová – tel: 603 202 307

email: soutez@naja.cz

web: http://recyklatori.cz/ 

Bank. Spojení: Raiffeisen bank- 6664629001/5500

2.Kupní cena

Ceny za odevzdaný materiál jsou smluvní. Cenu stanovuje odběratel podle koncových cen ve zpracovatelském závodě. Odběratel na začátku školního roku pošle dodavateli cenovou nabídku, která je platná do odvolání. Každou změnu ceny musí odběratel v dostatečném předstihu oznámit dodavateli a vzájemně odsouhlasit. Odběratel nesmí změnit platnou a odsouhlasenou cenu po odvezení materiálu z provozovny dodavatele. Ceny se stanovují v Kč bez DPH. Všechny ceny udané v cenové nabídce jsou včetně dopravy a konečné.

Správné zařazení odevzdaného odpadu provede odběratel po dovozu do střediska – na základě toho také určí cenu, kterou dodavateli vyplatí.

3. Způsob platby

Platba za uvedené druhotné suroviny je možná následujícími způsoby.

a. bezhotovostním platebním stykem

b. Poštovní poukázkou typu B, poplatek ve výši 27 Kč, respektive 34 Kč při částce nad 5000Kč a je účtován na vrub příjemce.

c. hotově na provozovnách společnosti Naja servis s.r.o. Hotově nelze vyplatit peníze za suroviny, které jsou prováděcí vyhláškou Ministersta životního prostředí zakázané vyplácet hotově, jedná se především o kovy.

4. Splatnost faktur

Standartní splatnost výkupek za druhotné suroviny je 10 dní. Po dohodě s odběratelem je možno tuto dobu zkrátit. V případě prodlení s platbou je dodavatel oprávněn účtovat si smluvní pokutu ve výši 0,005% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Povinnosti odběratele

Odběratel je povinen držet se těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Odběratel je povinen zajistit svoz druhotných surovin do vlastního recyklačního centra. Dále je povinen držet se všemi platnými předpisy a zákony ČR.

6.Povinnosti dodavatele

Dodavatel zodpovídá za naložení materiálu do přistavených kontejnerů. V případě dlouhodobého přistavení zodpovídá za půjčené kontejnery a v případě ztráty, či poškození je povinen odběrateli škodu uhradit. Za poškození se nemyslí vady způsobené běžným používáním.

7. Svoz materiálu a nakládka

Dodavatel objedná kontejnery telefonicky či emailem – při objednávce je nezbytné uvést předpokládané množství materiálu.

Odběratel v dohodnutý čas zdarma přistaví potřebný počet kontejnerů. V průběhu sběru po naplnění kontejneru zdarma kontejnery vyměňuje až do konce sběru. Odběratel po domluvě s dodavatelem buď přistaví kontejner na delší dobu, zpravidla 2-3 dny, nebo počká na nakládku na místě. Za čekání na místě se neúčtuje žádné stojné.

Pokud bude odevzdané množství materiálu výrazně menší než objednaný odhad, bude odběratelem vyúčtována platba za dopravu.

8. Výhry v soutěži

Mimo peněžní vyúčtování sběru papíru soutěží účastníci také o mimořádné peněžní a věcné výhry.

Tyto výhry budou vyhodnoceny k 30. 1. 2020 a 30. 6. 2020 – peněžní výhry následně odešleme na účet, případně složenkou či předáme v hotovosti, věcné výhry předáme po dohodě se zástupci škol.

9. Přihláška

Škola se přihlásí do soutěže podáním přihlášky. Škola je do soutěže automaticky zařazena dnem doručení přihlášky. Přihlášky přijímáme buď emailem, případně vyplněním formuláře na internetových stránkách.

10. Ochrana osobních údajů

Organizátor soutěže je oprávněn sbírat údaje o soutěžících pouze v rozsahu potřebných pro soutěž. Organizátor soutěže smí sbírat fotografické materiály pro další propagaci soutěže. Podpisem přihlášky souhlasí s použitím těchto fotografií pro případné reklamní účely spojené s propagací soutěže. Organizátor nesmí poskytnout žádné informace o přihlášených do soutěže třetí osobě.

11. Závěrečné ustanovení

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti 15. 8. 2019.

Svým podpisem pod přihláškou dává zástupce školy najevo, že se s těmito smluvními podmínkami seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí.

Ve Vyškově dne 12. 8. 2019